ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Sava-Group

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Sava-Group -konserni käsittää seuraavat yhtiöt: 

  • KOY Arktinen portti Y-tunnus: 0850872-2 
  • KOY Kalotinlinna Y-tunnus: 1556327-9 
  • Kalottikone Oy Y-tunnus: 1076359-7 
  • Sava-Group Oy Y-tunnus: 0416710-7 
  • Savaterra Oy Y-tunnus: 1477650-4 
  • Toptester Oy Y-tunnus: 1703637-6 
  • Tunturikiinteistöt Oy Y-tunnus: 0605091-4 
  • Walls Of Kilpis I Y-tunnus: 2109345-3 

 

Ahjotie 23, 96300 ROVANIEMI, puh. +358 400 322 344 

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Hannu Wärme, e-mail: hannu.warme@savagroup.fi, puh: +358 400 986 945 

 

3 TIETOSUOJAVASTAAVA 

Tietosuojavastaavana Sava-Groupissa toimii Hannu Wärme, e-mail: 

tietosuojavastaava@savagroup.fi 

 

4 REKISTERIN NIMI 

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri. 

 

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. 

 

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri pitää sisällään Sava-Groupin asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot. 

 

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta. 

 

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Sava-Groupin markkinointirekisteriin. Sava-Group luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Sava-Groupia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Sava-Groupia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Sava-Groupin hallussa olevasta tietokannasta. 

 

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 

 

10 TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta. 

 

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

 

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA 

Sava-Group poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi. 

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Sava-Groupia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 30.10.2018.